Jeep Sahara

Push bar, lift kit., tires, wheels, lights